دیوار پوش و سقف کاذب
پانل PVC سفید ساده
مترمربع
70500 تومان
پانل PVCسفید براق
متر مربع
74500 تومان
پانل PVCهات استمپ
مترمربع
77500 تومان
پانل PVCروکشدار
مترمربع
86000 تومان
پانل PVCضدضربه 25CM
مترمربع
118000 تومان
پانل آنتی باکتریال ضد ضربه 25CM
مترمربع
135000 تومان
تایل60*60سفید ساده
متر مربع
67000 تومان
تایل60*60سفید براق
مترمربع
75000 تومان
تایل 60*60هات استمپ
مترمربع
75500 تومان
تایل گچی
مترمربع
49000 تومان
ابزار آلات PVC
لبه دیواری سفید ساده
مترطول
4850 تومان
لبه سفید ساده
مترطول
6250 تومان
لبه دیواری روکشدار
مترطول
5000 تومان
نبشی تاشو روکشدار
مترطول
6000 تومان
نبشی تاشو سفید براق
مترطول
5100 تومان
نبشی تاشو سفید ساده
مترطول
5050 تومان
نبشی ثابت سفید ساده
مترطول
5850 تومان
نبشی ثابت روکشدار
مترطول
6050 تومان
قرنیز و ایزار پلی استایرن
قرنیز 7سانت ساده
شاخه
38000 تومان
قرنیز7/5سانت پارکتی
شاخه
40000 تومان
قرنیز8.5سانت پارکتی
شاخه
41000 تومان
قرنیز 9سانت پارکتی سنگین
شاخه
44000 تومان
قرنیز9.5 سانت پارکتی طرحدار
شاخه
60000 تومان
قرنیز11سانت پارکتی
شاخه
60000 تومان
نبشی ثابت 3*3
شاخه
39000 تومان
نبشی ثابت 5*5
شاخه
41000 تومان
روکوب (تسمه)3سانت
شاخه
30000 تومان
روکوب (تسمه)5سانت
شاخه
32000 تومان
اسکوتی 3سانت
شاخه
30500 تومان
سازه کلیک
سپری3.6(درجه یک)
مترطول
14000 تومان
سپری 1.2(درجه یک )
مترطول
14000 تومان
سپری.60.(درجه یک)
مترطول
14000 تومان
نبشی L34 (درجه یک)
مترطول
8500 تومان
پروفیل زیر سازی
پروفایل F47ضخامت50
مترطول
10700 تومان
پروفیل F47ضخامت 60
مترطول
12000 تومان
پروفیل UH36ضخامت 50
مترطول
7900 تومان
پروفیل UH36ضخامت 60
مترطول
9000 تومان
نبشی ضخامت50
مترطول
5900 تومان
نبشی ضخامت 60
مترطول
7000 تومان