نصب موزائیک
موزائیک کاری ساده
هر متر مربع
50000 تومان
موزائیک کاری لوزی
هر متر مربع
55000 تومان
نصب واش بتن
واش بتن
هر متر مربع
60000تومان
نصب قرنیز
نصب قرنیز دوغابی
هر متر طول
55000 تومان
نصب قرنیز چسبی
هر متر طول
35000 تومان