فنس و توری حصاری

فنس حصاری به دلیل کاربردهای زیادی که در بر دارد به انواع پرفروش توری‌های فلزی بدل شده است.قیمت توری حصاری برای فروش عمدتاً بر اساس مترمربع محاسبه می‌شود…