محاسبه بساز بفروش

آموزش نحوه محاسبه سود ساخت و ساز

تاثیر نسبت قیمت زمین به آپارتمان در سود یکی از مواردی که در ساخت ساختمان ها بسیار مورد اهمیت است سود بدست آمده از ساخت یک ساختمان است ، به همین دلیل به مواردی که باعث می شود تا سود دهی بیشتر شود باید توجه کرد . عواملی که باعث مشخص کردن سود ساخت می …

آموزش نحوه محاسبه سود ساخت و ساز Read More »