دانلود فایل طراحی سوله تیر ورقی

27,500 تومان

فایل طراحی سوله تیرورقی در ابعاد زیر، شامل داکیومنت در نسخه PDF و دو فایل اجرایی نرم افزار SAP2000 است.

داکیومنت شامل 41 صفحه می باشد.

توضیحات

فایل طراحی سوله تیرورقی در ابعاد زیر، شامل داکیومنت در نسخه PDF و دو فایل اجرایی نرم افزار SAP2000 است.

داکیومنت شامل 41 صفحه می باشد.

 

تمامی محاسبات عناوین زیر آورده شده است:

تعیین بار مرده

تعیین بار برف متوازن

تعیین بار برف نامتوازن

تعیین بار باد

تعیین ابعاد سوله برای طراحی دستی

نتایج تحلیل سازه

مشخصات مقاطع برای ستون

کنترل شیب مقطع

تعیین ضریب طول موثر

محاسبه تنش مجاز فشاری

محاسبه تنش مجاز خمشی

کنترل اندرکنش تنش های خمشی و فشاری

کنترل برش در ستون

کنترل نسبت عرض به ضخامت

نهایی ستون

نتایج تحلیل سازه

مشخصات مقاطع برای تیر با مقطع متغیر

فاصله سینه بندها
کنترل شیب مقطع

تعیین ضریب طول موثر

محاسبه تنش مجاز فشاری

محاسبه تنش مجاز خمشی

کنترل اندرکنش تنش های خمشی و فشاری

محاسبه تنش مجاز فشاری

محاسبه تنش مجاز خمشی و Fbx

کنترل اندرکنش تنش های خمشی و فشاری

کنترل برش در تیر

کنترل نسبت عرض به ضخامت

طراحی لاپه ها

طراحی بادبندهای دیوارها و سقف ها

طراحی ستون کله

طراحی اتصالات قاب
طرح جوش اتصال بالهای تیر وستون به جان

جوش ستون
جریان برش حداکثر بین بال و جان ستون در مقطع کوچکتر

جوش تیر

طرح اتصال تیر به ستون

فایل کامل طراحی سوله تیرورقی شامل داکیومنت محاسبات کلیه بخش های سوله بعلاوه فایل طراحی