دانلود فایل دستمزد لوله کشی گاز (خرداد99 )

5,500 تومان

دستمزد لوله کشی گازتا قطر”1بصورت زیر کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر” 4/11 و “2/11 بصورت زیر کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “2 بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “1/2 2و”3 بصورت زیر کار هر….

دسته:

توضیحات

هزینه های لوله کشی گاز فشار ضعیف با توجه به نرخ تورم 30 درصد نسبت به سال 97 است.

تعرفه لوله کشی و گازکشی
هزینه لوله کشی و گاز کشی
اجرت گازکشی
دستمزد گازکشی و لوله کشی گاز

هزینه ها بر اساس متراژ هستند و ریز قیمت ها درج شده اند.

دستمزد لوله کشی گازتا قطر”1بصورت زیر کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر” 4/11 و “2/11 بصورت زیر کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “2 بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “1/2 2و”3 بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “4 بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “1 بصورت روی کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “4/11 و “2/11 بصورت روی کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “2 بصورت روی کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “1/2 2و”3 بصورت روی کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “4 بصورت روی کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا 100 متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا 150 متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا 200 متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا 100 متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا 150 متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا 200 متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا 100 متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا 150 متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا 200 متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا 100 متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا 150 متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا 200 متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد نصب شیرآلات تا قطر “1 اینچ
دستمزد نصب شیرآلات از قطر “4/11 تا “2
دستمزد نصب شیرآلات از قطر “2/1 2 اینچ تا “4
دستمزد ساخت و نصب کلکتور به ازای هر واحد
طراحی و تهیه نقشه گاز مسکونی بازای هر واحد
پیگیری امور اداری شرکت گاز و نظام مهندسی به ازای هر واحد
دستمزد لوله کشی گاز برای کنتور موقت(بنایی) تا 20 (متر طول)
دستمزد لوله کشی گاز یک واحد صنفی(مغازه) تا 20 متر طول به صورت روی کار یا زیر کار
طراحی و تهیه نقشه گاز مسکونی(کنتور تجمیعی)

و سایر هزینه ها …