دانلود فایل دستمزد لوله کشی گاز (مهر ۹۸)

هزینه های لوله کشی گاز فشار ضعیف با توجه به نرخ تورم ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۷ است.

تعرفه لوله کشی و گازکشی
هزینه لوله کشی و گاز کشی
اجرت گازکشی
دستمزد گازکشی و لوله کشی گاز

هزینه ها بر اساس متراژ هستند و ریز قیمت ها درج شده اند.

دستمزد لوله کشی گازتا قطر”۱بصورت زیر کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر” ۴/۱۱ و “۲/۱۱ بصورت زیر کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۲ بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۱/۲ ۲و”۳ بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۴ بصورت زیر کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۱ بصورت روی کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۴/۱۱ و “۲/۱۱ بصورت روی کار هر متر طول
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۲ بصورت روی کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۱/۲ ۲و”۳ بصورت روی کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به قطر “۴ بصورت روی کار هر متر طول بصورت نفوذی
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا ۱۰۰ متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا ۱۵۰ متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا ۲۰۰ متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا ۱۰۰ متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا ۱۵۰ متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا ۲۰۰ متر مربع (کنتور تجمیعی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا ۱۰۰ متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا ۱۵۰ متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت زیر کار هر واحد ساختمانی تا ۲۰۰ متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا ۱۰۰ متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا ۱۵۰ متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد لوله کشی گاز به صورت روی کار هر واحد ساختمانی تا ۲۰۰ متر مربع (کنتور تکی)
دستمزد نصب شیرآلات تا قطر “۱ اینچ
دستمزد نصب شیرآلات از قطر “۴/۱۱ تا “۲
دستمزد نصب شیرآلات از قطر “۲/۱ ۲ اینچ تا “۴
دستمزد ساخت و نصب کلکتور به ازای هر واحد
طراحی و تهیه نقشه گاز مسکونی بازای هر واحد
پیگیری امور اداری شرکت گاز و نظام مهندسی به ازای هر واحد
دستمزد لوله کشی گاز برای کنتور موقت(بنایی) تا ۲۰ (متر طول)
دستمزد لوله کشی گاز یک واحد صنفی(مغازه) تا ۲۰ متر طول به صورت روی کار یا زیر کار
طراحی و تهیه نقشه گاز مسکونی(کنتور تجمیعی)

و سایر هزینه ها …

دانلود فایل کامل

RIAL 55,000 – خرید