محاسبه آنلاین خسارت تاخیر پروژه های ساختمانی

در پیمانکاری ساخت و ساز ساختمان، هنگام عقد قرارداد پروژه ساخت، خسارت دیرکرد و تاخیرات پروژه های ساختمانی از همان ابتدای انعقاد قرار داد بایستی مورد توجه قرار گرفته و تحت کنترل قرار گیرد. تاخیرات پروژه باید بصورت روزانه، هفتگی و ماهیانه گزارش و ارزیابی شوند. علل تاخیرات مشخص شود و بصورت یک پرونده باز و فعال بایگانی گردد.

در حالت کلی، پروژه های ساخت و ساز ساختمانی ممکن است با دو نوع تاخیر و در نتیجه دو نوع خسارت ناشی از تاخیرات مواجه شوند که عبارتند از:

 • خسارت ناشی از تاخیرات کارفرما ( که پیمانکار متضرر می شود)
 • خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار (که کار فرما متضرر می شود)

الف- خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار:

در قرارداد منعقد شده بین کارفرما و پیمانکار، بندی با عنوان «جریمه تاخیر» وجود دارد که خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار محاسبه و درج شده است. در صورتی که تاخیر بوجود آمده ناشی از کوتاهی پیمانکار باشد جریمه این تاخیر برای پیمانکار منظور می شود. در غیر اینصورت کارفرما باید متحمل این خسارت شود.

ب- خسارات ناشی از تاخیرات کارفرما:

در صورتی که با توجه به مدارک و شواهد موجود، تاخیرات بوجود آمده از سمت کارفرما یا مواردی غیر از پیمانکار باشد در نتیجه پیمانکار مقصر نبوده و کارفرما بایستی خسارت پیمانکار را بپردازد.

تأخیرات مجاز کارفرما:

در مرحله اول، این تاخیرات بایستی ثابت شوند و سپس خسارات محاسبه گردند. این تاخیرات عبارتند از:

 • تاخیر در ابلاغ نقشه‌ ها با توجه به تاریخ مندرج در قرارداد
 • تاخیر در تحویل زمین پروژه و رفع عوارض آن
 • تاخیر ناشی از تغییرات در دستور کارها و ساختار فنی پروژه ساخت و ساز ساختمان
 • تاخیر ناشی از توقف در اجرای پروژه توسط کارفرما یا مشاور
 • تأخیر در پرداخت حقوق پیمانکار اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت‌ها و تعدیل
 • حوادث طبیعی شامل صد معبر در اثر برف و باران و طوفان، سیل، سرما یا گرمای بیش از حد
 • سایر تاخیراتی که پیمانکار در آن ها نقشی ندارد.

محاسبه خسارت تاخیرات کارفرما:

یک روش محاسبه خسارت روزانه ناشی از تاخیرات پروژه که عامل آن پیمانکار نیست، روش استفاده از عدد بالاسری است. در این روش بطور زیر عمل میکنیم:

مبلغ اولیه قرارداد=A

۱- محاسبه ضریب بالاسری

X=%30×A

۲- مجموع مبلغ اولیه و ضریب بالاسری

Y=A+X

۳- محاسبه تجهیز کارگاه (با ضریب تجهیز برابر ۴٪)

Z=%4×Y

۴- مجموع تجهیز کارگاه و Y

S=Z+Y

۴- مقدار حاصل از ضریب قرارداد (با ضریب قرارداد ۱۰٪)

K=%10×S

۵- مبلغ کل قرارداد

T=S+K

۶- محاسبه مقدار هزینه بالا سری اولیه

۱٫۳/۱٫۰۴/(R=1.1×A – (T/1.1

۷- محاسبه مقدار هزینه بالاسری نهایی

ضرب مقدار هزینه بالاسری اولیه در ضریب تجهیز(۱/۰۴) و ضریب قرارداد(۱/۱):

RT=R×۱٫۱×۱٫۰۴

با تقسیم مبلغ کل قرارداد T بر ۱/۳ (۱+ضریب قرارداد) و سپس از مبلغ کل قرارداد کم شود نیز مبلغ Rt بدست می آید.

با تقسیم مبلغ بالاسری بر تعداد روز پیمان، مبلغ بالاسری به ازای هر روز بدست می آید. با ضرب این مقدار در تعداد روزهای تاخیر مجاز، خسارت ناشی از تاخیر محاسبه می شود.

محاسبه آنلاین خسارت تاخیر کارفرما بر اساس پارامترهای مبلغ اولیه قرارداد، ضریب قرارداد، ضریب تجهیز کارگاه، ضریب بالاسری، مدت قرارداد:

جهت محاسبه آنلاین خسارت تاخیرات کارفرما، فرم زیر را گام به گام تکمیل کنید:

این ضررها را می توان از لحاظ معطل ماندن نیروها، دستگاه ها و ماشین آلات کارگاه و در حالت کلی تضییع سرمایه شرکت پیمانکار به هر نحو مورد بررسی قرار داد. البته لازم به ذکر است که بازهم یکسری هزینه ها مانند استهلاک تجهیزات و هدر رفتن انرژی دیده نمی شوند که متاسفانه در حقوق پیمانکار نادیده گرفته می شوند.

از طرفی ممکن است کارفرما از سمت تاخیرات پیمانکار متضرر گردد. این خسارات در بند جریمه تاخیر در قرارداد مکتوب می شود.


طبق پیمان بسته شده پیمانکار موظف است در مهلت مقرر کار را تحویل دهد اگر به هر دلیلی این تعهد انجام نشود در قرارداد خسارت تحویل پیش بینی میشود بر  طبق این پیش بینی بر اساس روزهای تاخیر و نرخ و زیان های مالی آن خسارتی محاسبه شده و پیمانکار موظف به پرداخت ان میشود .
صورت وضعیت موقت قراداد چیست ؟
صورت وضعیت در واقع یک گزارش جامع از مراحل انجام کار و میزان هزینه ها و مواد و مصالح مصرفی و باقیمانده است که در فاصله زمانی های مشخص از طرف پیمانکار تنظیم و در اختیار کارفرما قرار میگیرد و بر اساس این صورت وضعیت در طول اجرای پروژه مبالغی به پیمانکار داده میشود.
پرداخت صورت وضعیت تحت چه شرایطی از طرف کارفرما صورت میگیرد ؟
ابتدا جمع وجوهی که بابت صورت وضعیت های قبلی پرداخت شده است مشخص میشود
یعنی صورت وضعیت هایی که پیمانکار به کارفرما می دهد از ابتدای دوره کار بوده و برای تعیین مبلغ صورت وضعیت بعدی باید از صورت وضعیت قبلی مبلغ ان کم شود .
ده درصد بابت وجه ضمانه گرفته میشود
کسر وجه ضمانه یعنی اگر پیمانکار به هر دلیلی مانند افزایش قیمتها یا براورد های غلط نتوانست کار را به طور کامل به پایان برساند و نیمه کار را رها کند و اینکه پس از پایان کار و بررسی ان مشاهده شود که کار دارای نقص و عیوب غیرقابل اغماض می باشد پیمانکار بتواند خسارات ناشی از دلایل گفته شده را از این ضمانتنامه دریافت نماید .
اقسام پیش پرداخت
به تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت بابت پیش پرداخت کسر خواهد شد به نحوی که مبلغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت مستهلک شود مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت نیز بر ترتیبی که اقساط ماهانه واریز می گردد و همزمان و متناسبا تقلیل می یابد .
رعایت مالیات موضوع ماده ۷۶
۵/۵ درصد قرارداد های پیمانکار به صورت علی الحساب و در دو بخش ۴ درصد و ۱/۵ درصد از قراداد پیمانکار کسر می گردد. ۴ درصد اول به صورت مالیات مقطوع کسر شده و ۱/۵ دصد بقیه هم به عنوان پیش پرداخت مالیات در نظر گرفته میشود و از حساب پیمانکار کسر و به حساب دولت ریخته میشود.
سایرکسورات قانونی لازم اجرا
یکسری کسورات دیگر هم قبل از پرداخت صورت وضعیت مانند حق بیمه و بهداری ،کاراموزی و غیره وجود دارند که از حساب پیمانکار می کاهد.

ویراحساب نوین

راهنمایی هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان

یکی از دغدغه های مهم صاحبکاران و پیمانکاران خدمات ساخت و ساز ساختمانی، هزینه ساخت و برآورد دقیق هزینه ساخت هر متر مربع بنا است. هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان چند طبقه به مواردی نظیر نوع سازه، مکان سازه، نوع مصالح، شرایط کارگاه و مدت زمان انجام پروژه بستگی دارد که در مورد هر یک توضیحات و راهنمایی های لازم ارائه می شود.

نوع سازه: هزینه ساخت هر مترمربع بنا با توجه به نوع سازه های ساختمانی نظیر سازه های بتنی و اسکلت آهنی متفاوت خواهد بود.

مکان و موقعیت جغرافیایی پروژه: هر چقدر مکان ساختمان به کارخانه های مصالح نزدیک تر و دسترسی به مصالح راحتتر باشد به تبع هزینه های حمل و نقل مصالح کمتر خواهد بود و روی هزینه ساخت هر مترمربع بنا/ساختمان تاثیر خواهد گذاشت.

نوع و کیفیت مصالح: نوع مصالح و کیفیت مصالح تاثیر چشمگیری روی هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع بنا دارد. هزینه مصالح بکار رفته در مقاوم سازی، کاشی و سرامیک کاری، کفپوش، نازک کاری و نمای ساختمان تعیین کننده بخش قابل توجهی از هزینه های ساخت و ساز هر مترمربع بنا خواهند بود.

شرایط کارگاه ساخت: سختی اجرای پروژه در مکان های پر تراکم یا مکان های سخت العبور مانند ویلاها روی قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع بنا تاثیر گذار است. تجهیزات کارگاه، کارکنان کارگاه، مدت زمان لازم برای راه اندازی کارگاه و تجهیزات ایمنی مورد نیاز کارگاه از دیگر موارد تعیین کننده شرایط و هزینه کارگاه ساخت و ساز ساختمانی هستند.

(دستورالعمل و الزامات کارگاه های ساختمانی)

مدیر و تیم ساخت: قوی و با تجربه بودن مدیریت ساخت و نیز تیم کارکنان، کار ساخت و ساز را با قوت جلو برده و هزینه های ناشی از خطاها را کاهش خواهد داد. هر اشتباه در ساخت و ساز ساختمان متعاقبا هزینه های جاری و آتی را افزایش داده و ممکن است هزینه ساخت هر مترمربع بنا را دچار تغییر زیادی کند.

الزامات ایمنی ساختمان: هرچه الزامات ایمنی ساختمان برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر زلزله، سیل، آتش‌سوزی و … کاملتر رعایت گردد هزینه ساخت هم بیشتر خواهد بود. الزامات ایمنی سازه های ساختمانی در «نکات ایمنی سازه ها» گفته شده است.

هزینه ساخت هر مترمربع بنا

راهنمایی برق کشی ساختمان (صاحبکار و مجری)

الزامات برق کشی ساختمان ایجاب می کند که از همان ابتدا نقشه برق کشی بطور دقیق تعیین و گام به گام اجرا شود. شروع اجرای الزامات برق کشی بهتر است از همان ابتدای ساخت ساختمان هنگام فونداسیون با حفر و تامین چاه ارت اجرا شود. طراحی دقیق و سپس اجرای دقیق منجر به مدیریت بهتر هزینه های برق کشی خواهد شد و هزینه های حال و آتی را کاهش می دهد.

برق کشی ساختمان طبق نقشه باید اجرا و به تایید ناظر فنی برسد. از این رو بایستی الزامات مندرج در مبحث سیزده مقررات ملی برق ساختمان با موضوع «طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان» رعایت و اجرا کردند.

مهمترین الزاماتی که در سیم کشی برق ساختمان بایستی رعایت گردند عبارتند از:

۱- سیم کشی تمام پریزهای ساختمان اعم از آشپزخانه – هال و اطاقهای خواب و تمام قسمتهای مشاع ساختمان از جمله راه پله – همکف و پارکینگها بایستی با سیم حداقل ۲٫۵ سیم کشی شوند و همگی به ارت مجهز شوند.در واقع هر پریز ۳ رشته سیم حداقل ۲٫۵ داشته باشد.

۲- تمام مدارات روشنایی بایستی با سیم ۱٫۵ سیم کشی شوند.

۳- کولر آبی با سیم ۱٫۵*۵ کشیده شود و یک سیم برای ارت مجزا وجود داشته باشد سیم تغذیه کولر آبی باید توسط مدار مجزا و با سیم نمره ۲٫۵ سیم کشی شود مینیاتوری کولر آبی C 16A باشد.

۴- کلید محافظ نشتی جریان (محافظ جان) در هر واحد نصب گردد که جریان نشتی ۳۰ میلی آمپر و بدون امکان تغییر توسط کاربر باشد.

۵- ساختمان مجهز به چاه ارت باشد.

 • از چاه ارت ترجیحا سیم نمره ۳۵ به تابلو و شینه ارت وصل شود.
 • شینه ارت تابلو باید توسط سیم نمره ۱۰ به شینه نول تابلو اتصال یابد ارت آسانسور با سیم حداقل ۲۵ کشیده شود.
 • ترجیحا همبندی قسمتهای فلزی ساختمان به شینه ارت با سیم نمره ۲۵ انجام شود.

۶- از کنتور تا جعبه مینباتوری هر واحد باید با سیم ۶ سیم کشی شود و ارت نمیتواند کمتر از این مقدار باشد یعنی برای هر واحد ۳ رشته سیم ۶ باید از مینیاتوری هر واحد تا جعبه کنتور کشیده شود.

۷- جهت قطع مدارات روشنایی از مینیاتوری ۱۰ آمپر تند کار (B 10A) و جهت قطع مدارات پریز از مینیاتوری ۱۶ آمپر کند کار (C 16A) استفاده شود.

۸- تغذیه کولر گازی و یا داکت اسپیلیت باید با سیم نمره ۴ به همراه ارت سیم کشی شود.

۹- پیچاندن سیم ها بدور هم و بکار بردن لنت برق در جعبه مینیاتوری ممنوع است.

۱۰- سیم نول باید به شینه نول و سیم های ارت باید به شینه ارت اتصال یابند.

راهنمایی صاحبکار برق کشی ساختمان:

 • در طراحی نقشه برق کشی از افراد خبره استفاده کنید.
 • هرچند هزینه ها کمی بیشتر می شوند اما سعی کنید تمام الزامات و استاندارد ها در سطح بالایی اجرا شوند.
 • حتی الامکان از تجهیزات و سیم های مرغوب استفاده کنید.
 • در صورت وجود ابهام با ناظر فنی یا مجری مشورت کنید.
 • هزینه های برق کشی را در ابتدا محاسبه کنید.
 • قرارداد را مکتوب نمایید.

راهنمایی مجری برق کشی ساختمان:

 • صداقت و درست کاری برابر اعتبار شما و موفقیت شما خواهد بود.
 • الزامات و استانداردهای فنی را با دقت و مسئولیت رعایت کنید.
 • مشتری را راهنمایی کنید و نگرانی وی را برطرف کنید.
 • در صورت وجود ابهام، قبل از اجرا، با ناظر فنی مشورت کنید.
 • در مدیریت هزینه ها کمک یار صاحبکار باشید و در مورد کیفیت تجهیزات بهترین پیشنهاد با کمترین تلورانس قیمت را ارائه کنید.

در صورت نیاز میتوانید هزینه ها و دستمزد برق کشی ساختمان ها و اماکن را از لینک زیر دانلود کنید (هزینه دارد):

دانلود لیست قیمت سیم کشی ساختمان

الزامات برق کشی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان» را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید (بدون هزینه).

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان 

اگر به راهنمایی در خصوص برق کشی ساختمان نیاز دارید از شما مشتری گرامی دعوت می کنیم راهنمایی زیر را مطالعه کنید:

راهنماییبرق کشی ساختمان(صاحبکار و مجری)

کلیه خدمات ساختمانی

درخواست سفارش خدمات ساختمانی

هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در سال ۹۸

محاسبه خسارت تاخیر کارفرما و پیمانکار

راهنمایی کارفرمای گچ کاری و گچ کار

با توجه به اینکه هدف پردیس سازه در بخش راهنمایی خدمات ساختمانی، بیان نکات مورد نیاز اجرا کننده (اوستا کار یا پیمانکار) و سفارش دهنده (کارفرما یا صاحبکار ) است از این رو از گفتن موارد پایه ای خود داری می کنیم و مستقیما موارد عملی و لازم الرعایه قبل از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا را ارائه خواهیم کرد. در “راهنمایی کارفرما و گچ کار” رهنمودهایی در مورد گچ کاری بیان می شوند که بتوانند راهنمای مناسبی برای برآورد هزینه گچ کاری، دستمزد گچ کار، کنترل پروژه و … باشند:

راهنمایی های مورد نیاز سفارش دهنده (کارفرما ) گچ کاری:

 • قبل از درخواست خدمات گچ کاری، هزینه تقریبی گچ کاری را با توجه به متراژ ساختمان، محل ساختمان، محدودیت زمان و کیفیت مصالح را برآورد و مشخص کنید.
 • با گچ کار در مورد نوع گچ و مکان گچ کاری(موقعیت، شرایط آب و هوایی، تردد، تداخل کار و …) صحبت و مشورت کنید.
 • نوع گچ مورد استفاده را با توجه به مکان استفاده تعیین کنید. برای آشنایی روی “انواع گچ و کاربرد آنها” کلیک کنید.
 • گچ را از فروشنده معتبر تهیه کنید.
 • در مورد اوستا/کچ کار خبره و کار درست تحقیق کنید. اگر کارتان خیلی ظریف و خاص است کیفیت کچ کاری را فدای هزینه نکنید.
 • قرارداد را چند مرحله ای با دوره یا درصد پیشرفت مشخص تنظیم کنید. هر مرحله از قرارداد را تایید و سپس گام بعدی قرار داد را اجازه شروع دهید.
 • برای گچ کار محیطی بدون استرس فراهم کنید تا کارش را با تمرکز انجام دهد.
 • از گچ کار پذیرایی کنید.

راهنمایی های مورد نیاز پیمانکار یا کچ کار:

 • قبل از هر قراردادی ابتدا اطلاعات لازم درمورد کار، صاحب کار، محل کار و … را بدست آورده و بسنجید.
 • هرچه در پایان گچ کاری می خواهید در ابتدا کار برای صاحبکار بطور واضح بیان کنید و قرار داد را مکتوب نمایید (جنگ اول به از صلح آخر)
 • اعتبار و کیفیت کار شما در آینده کاریتان بسیار موثر است. پس با هشیاری و دقت بالا پروژه را تحت نظر داشته باشید.
 • از تجهیزات مرغوب استفاده کنید.
 • در صورت وجود ابهام برای صاحبکار، او را راهنمایی صحیح کنید.
 • در خرید مصالح صاحبکار را راهنمایی صحیح کنید.
 • با کارگران و زیردستان مودبانه و محترمانه رفتار کنید.
 • کارتان را طبق قرارداد در زمان مقرر تحویل دهید.
 • در صورتی که اتفاقی از سمت شما رخ دهد که موجب تاخیر در زمان تحویل کار شود حتما دلیل آن را متواضعانه به صاحبکار بگویید و رضایت ایشان را جلب نمایید.
 • در پایان کار، تمیزکاری کف و اطراف کار را انجام دهید.

با توجه به محدودیت‌های زمانی کارفرما و پیمانکار گچ کاری، شاید لازم بدانند جریمه تاخیر و خسارت تاخیر در قرارداد درج گردد.

محاسبه خسارت تاخیر کارفرما و پیمانکار

ویژگی ها و مشخصات گچ خوب و مرغوب:

 • می توان گفت سفیدی گچ مهمترین پارامتر گچ است و معمولا انتخاب مصرف کننده نیز بیشتر براساس سفیدی حداکثر گچ است. البته اگر قرار است روی گچ کاغذ دیواری یا رنگ کاری انجام شود، سفیدی گچ اولویت نخواهد داشت.
 • هرچه گچ نرم تر باشد در عمل و هنگام گچ کاری زبری کمتری خواهد داشت که مطلوب صاحب خانه یا صاحب کار است. از طرفی نرمی گچ گیرایی بیشتری دارد.
 • زمان گیرایی گچ نیز مهم است اما به نوع کاربرد بستگی دارد. برای افزایش زمان گیرایی میتوان از ترکیب ها مناسب بهره برد.
 • بسته بندی گچ و درج مشخصات گچ روی بسته بندی نیز به نوبه خود اهمیت دارد. بسته بندی بهتر و جنس مرغوب کیسه گچ، کیفیت گچ را در دراز مدت حفظ میکند و حمل آن نیز راحتتر خواهد بود.
 • با توجه به بازار رقابت هرچه قیمت پایین تر اما کیفیت بالاتر یا قابل قبول باشد متعاقبا بصرفه تر و مشتری پسند تر است.

گچ های مرغوب در بازار ایران:

از جمله گچ های ساختمانی پر کاربرد و با کیفیت تولید داخل عبارتند از (قیمت ها برای تعداد کیسه ۲۰۰ و ۴۰۰ تایی و بالاتر است و یا درب کارخانه که ذکر شده است):

برند گچوزن کیسهقیمت(تومان)
سوپر جم۳۰۵۲۰۰ تهران
جم سمنان۳۰۴۶۵۰ تهران
سوپر گچ متین۳۰۴۲۰۰ درب کارخانه
صدف سمنان۴۰۴۴۰۰ درب کارخانه
درسا ممتاز۳۰۴۹۰۰ درب کارخانه
سحر سمنان۳۳۴۵۵۰ درب کارخانه
سحر سوپر جبال۳۰۴۱۰۰ درب کارخانه
بلور ساوه۳۰۴۲۰۰ درب کارخانه
خورشید۳۰۴۲۰۰ درب کارخانه
آیینه۳۰۴۱۰۰ درب کارخانه
سمنان ساری۴۰
سوپر طلایی ساوه۳۰۴۳۵۰ درب کارخانه
گچ پایا۳۰۴۰۶۰ درب کارخانه
صالح گچ سمنان۳۰۴۵۰۰ درب کارخانه
صالح سمنان۴۰۵۲۰۰ درب کارخانه
سپید ساوه طلایی۳۰۴۳۵۰ درب کارخانه
گچ درسا ممتاز۳۰۴۹۰۰ درب کارخانه
گچ فاخر۳۰۳۷۶۰ درب کارخانه
بارز۳۳۴۵۰۰ درب کارخانه
بارز۳۰۴۱۰۰ درب کارخانه
سفیدکاری خورشید۳۰۴۲۰۰ درب کارخانه
سینا سمنان۳۰۳۷۰۰ درب کارخانه

انواع گچ معمولی ساختمان عبارتند از:
•    گچ سفید کاری
•    گچ میکرونیزه
•    گچ خاک
تفاوت گچ سفید کاری با گچ میکرونیزه، در دانه بندی آنهاست. معمولا مرغوبیت این محصول بر اساس اندازه دانه های آن تعیین می شود. بنابراین گچ میکرونیزه که از دانه بندی در حد میکرون برخوردار است، دارای کیفیت بالاتری نسبت به گچ سفید کاری معمولی می باشد.
گچ میکرونیزه بر اساس درجه تنظیم سپراتور، در مش های مختلف قابل تولید است. گچ خاک محصول مناسب برای گچ کاری اول می باشد که از ترکیب گچ سفید با خاک رس به دست می آید. مصرف گچ خاک تنها محدود به مناطقی با اقلیم خشک می باشد و در مناطق مرطوب، به دلیل عدم پایداری، امکان استفاده از آن وجود ندارد.
انواع گچ ترکیبی
اصطلاح ترکیبی به این دلیل به این محصولات اطلاق می شود که حاصل ترکیب مواد شیمیایی خاص به گچ میکرونیزه هستند. این افزودنی ها سبب تقویت نقاط ضعف گچ و سایر خصوصیات مفید آن می شوند. این فرآورده ها عبارتند از:
•    گچ ساتن
•    گچ سیوا
•    گچ گیپتون
•    گچ پاششی

گچ ساتن
این محصول مخصوص سفید کاری نهایی و پرداخت طراحی شده است. دیرگیر و سبک بوده و عایق مقاوم تری در برابر صوت و گرما نسبت به گچ معمولی می باشد. از دیگر خصوصیات گچ ساتن می توان به استحکام فوق العاده آن اشاره کرد. سطوح پوشش داده شده با این محصول، ضد خراش می باشند. ایجاد سطح صاف، جلادار و شفاف حاصل اجرای این محصول می باشد.
گچ سیوا
این محصول جهت زیر کار طراحی و تولید می شود. گچ سیوا به واسطه افزودنی هایی مانند پرلیت، سبک و دیرگیر بوده و نسبت به گچ و خاک از استحکام مکانیکی مطلوبی برخوردار است. قدرت چسبندگی این محصول سبب شده تقریبا بر روی تمام سطوح قابلیت اجرا داشته باشد.
گچ گیپتون
این محصول به دلیل قابلیت اجرا بر روی بتن و فوم، به نام های بتوگیپس و فوم گیپس هم نامیده می شود. هدف از تولید این گچ، افزایش چسبندگی آن بر روی سطوح مذکور است. مقاومت فوق العاده آن در برابر آب سبب شده به عنوان گچ ضد رطوبت هم استفاده شود.
گچ پاششی
تولید گچ های ترکیبی، تحولی بنیادین در صنعت گچ بود. اما طراحی گچ پاششی انقلابی در این صنعت محسوب می شود. این گچ به کمک دستگاه گچ پاش و با فشار بر روی سطوح مختلف پاشیده شده و سپس به کمک شمشه یا ماله صاف می شود.
عدم نیاز به زیر سازی و اجرای تک مرحله ای، مقاومت مکانیکی در حد بتن، دیرگیر و سبک بودن، عایق نسبتا قوی در برابر صوت، گرما و سرما از ویژگی های این فرآورده می باشد.

توسط مجتبی پارسایی

وسایل مورد نیاز گچ کاری:

 • گچ گچکاری
 • استامبلی
 • ماله
 • کاردک
 • لیسه
 • الک
 • شمشه

طراحی و کاشی کاری مدرن

از جمله خدمات ساختمانی، کاشی کاری و سرامیک است. کاشی و سرامیک علاوه بر کیفیت، در طرح ها و رنگ های مختلفی در بازار موجود است. در ادامه طراحی و کاشی کاری مدرن بررسی می شود.

نمونه طراحی یا کاشی کاری مدرن
۱- استفاده مدرن از متریال قدیمی
بسیاری از متریال‌های مورد استفاده در فضا‌های بیرونی مثل سنگ آهک یا تخته سنگ، امروزه در طراحی‌های مدرن داخلی به کار گرفته می‌شوند و بسیار هم خوب و زیبا عمل می‌کنند. برای مثال در تصویر زیر به جای کاشی کاری از سنگ استفاده شده است.

کاشی کاری مدرن

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که تخته سنگ را تنها می‌توان در کف شومینه به کار برد، اما چه کسی گفته که از تخته سنگ فقط می‌توان در جا‌هایی که به مقاومت در برابر حرارت نیاز است استفاده کرد؟ اتفاقا این متریال می‌تواند در حمام حرف‌ها برای گفتن داشته باشد؛ و همین حکایت در رابطه با سنگ آهک صدق می‌کند. از سنگ آهک معمولا برای محیط استخر‌ها استفاده می‌شود، اما حال می‌بینید که در یک رنگ خاکستری خنثی، برای اجرای کاشی کاری زیر به کار گرفته شده و ظاهری بسیار زیبا ایجاد کرده است.

کاشی کاری مدرن با سنگ آهک
بیشتر بدانید: ۴ نکته مهم در اجرای دکوراسیون حمام
۲- موزائیک براق
موزائیک براق می‌تواند با بازتاب زیاد نور در آشپزخانه یا حمام شما، بازی نور و رنگ زیبایی به راه بیاندازد. در این تصویر، صحنه‌ای از یک طرح مدرن با موزائیک براق را می‌بینید که در آشپزخانه لکه‌های نوری ایجاد کرده است.

کاشی کاری مدرن

۳- کاشی کاری موازی
کاشی کاری مدرن شامل کاشی کاری کف و دیوار‌ها به صور همزمان است. این مدرنیته با سنگ طبیعی، سرامیک و کاشی‌های سنگی با کیفیت و با توجه به رنگ و اندازه کاشی‌ها مشخص می‌شود. کاشی کاری درشت، که اتاق را با اشکال مربعی یا مستطیلی پوشش می‌دهند، بسیار رایج است. اغب این کاشی‌های منتظم با اندازه‌های ۶۰۶۰ یا ۶۰۳۰ هستند و گاهی نیز این ابعاد به ۱۲۰ سانتی متر نیز می‌رسد. این قالب‌های بزرگ، به صورت موازی چیده می‌شوند. به خصوص در کاشی‌های مربعی شکل، چیدمان موازی بسیار زیبا و متناسب به نظر می‌رسد.

این تصویر روشن می‌کند که سبک کاشی کاری مدرن و موازی چقدر می‌تواند زیبا باشد. دیوار‌ها و کف این حمام با کاشی‌های یک رنگ و هم جنس پوشیده شده‌اند. کف فضا با کاشی‌های مستطیل شکل و دیوار‌ها با کاشی‌های مربعی پوشیده شده‌اند که نگاه را از سقف تا کف به گردش در می‌آورد.

کاشی کاری موازی

۴- کاشی کاری هندسی
طرح‌های هندسی، کلاسیک هستند، اما امروزه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به شکل‌های نواری و مدرن تولید می‌شوند. این می‌تواند طرح‌های مدرنی مانند زیر ایجاد کند. در طرح هندسی زیر، اشکالی جالب و انتزاعی درست شده است.

کاشی کاری مدرن

حتی اگر بخواهید می‌توانید آنرا بیشتر به سبک کلاسیک نزدیک کنید و بازهم در کاشی کاری مدرن خوب عمل کنند. مانند طرح زیر:

کاشی کاری هندسی

۵- کاشی کاری حصیری
طرح حصیری امروزه یکی از جدیدترین‌های کاشی کاری‌هاست. البته اجرای کاشی کاری حصیری کار هرکسی نیست، اما زیبایی آن ارزش آن را دارد که برای یک تیم اجرایی حرفه‌ای هزینه کنید.

کاشی کاری مدرن حصیری
بیشتر بدانید: دکوراسیون سرویس بهداشتی با ۷ راه ارزان
اگر تا به امروز از طرح های سرد و غریب کاشی کاری دل زده شده بودید،‌ احتمالا حالا با خواندن این مطلب به این نتیجه رسیده‌اید که این روند تغییر کرده و کاشی کاری مدرن بیشتر به سمت رنگ‌ها و طرح‌های گرم‌تر و جالب‌تر در حال حرکت است. کاشی کاری مدرن نه تنها از چیدمان و مصالح جالبی استفاده می‌کند، بلکه به همه‌ی سبک‌های هنری و مدرن احترام گذاشته و می‌تواند برای هرکدام مناسب باشد.
شما کدام کاشی کاری مدرن را برای منزل یا محل کارتان ترجیح می‌دهید؟ نظراتتان را با پردیس سازه در میان بگذارید.

جهت آگاهی از قیمت کاشی کاری و سرامیک روی «قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری» کلیک کنید.

همچنین اگر نیاز به خدمات ساختمانی دارید روی «مشاهده و سفارش خدمات ساختمانی» کلیک کنید.