هزینه جدول کشی – 1401

اجرت جدول کشی-
جدول کشی
75000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 50 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
65000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 30 با زیرسازی و بتن
هر متر طول