تریدی پنل

قیمت روز تری دی پنل ( 3D-Panel ) فوم سقفی – شهریور 1400

دستمزد اجرا، قیمت و نصب تری دی پنل

دستمزد اجرا 3D پنل:

اجرای عملیات نصب تری دی پانل به صورت دهنه پر هر متر مبلغ 18000 هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ 4800 تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پانل به ازای هر متر مربع به مبلغ از 9000 تا 13000 تومان

درخواست خرید و ارسال

تماس با متصدی کارخانه آقای ملکی (کلیک کنید) 09127697652

پنل ها در ابعاد 1*3 و 2*1،به هر متر مربع تری دی پانل

قیمت تری دی پنل (3D-Panel):

قیمت تریدی پنل

تریدی پانل با دانسیته 8 عرض چشمه مفتول قیمت
تریدی پانل با دانسیته 8 15cm 5*5 2.30 108000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 15cm 8*8 2.30 94000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 10cm 5*5 2.30 87000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 10cm 8*8 2.30 78300تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 9cm 5*5 2.30 83000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 9cm 8*8 2.30 75500تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 8cm 5*5 2.30 79000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 8cm 8*8 2.30 71000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 7cm 5*5 2.30 76700تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 7cm 8*8 2.30 67000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 6cm 5*5 2.30 73600تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 6cm 8*8 2.30 63000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 5cm 5*5 2.30 69800تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 5cm 8*8 2.30 59200تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 4cm 5*5 2.30 66000تومان
تریدی پانل با دانسیته 8 4cm 8*8 2.30 55500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 10cm 5*5 2.30 96500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 10cm 8*8 2.30 87800تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 9cm 5*5 2.30 92500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 9cm 8*8 2.30 85000تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 8cm 5*5 2.30 88500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 8cm 8*8 2.30 80500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 7cm 5*5 2.30 86200تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 7cm 8*8 2.30 76500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 6cm 5*5 2.30 83100تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 6cm 8*8 2.30 72500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 5cm 5*5 2.30 79300تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 5cm 8*8 2.30 68700تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 4cm 5*5 2.30 75500تومان
تریدی پانل با دانسیته 9 4cm 8*8 2.30 65000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 15cm 5*5 2.30 119000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 15cm 8*8 2.30 105000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 10cm 5*5 2.30 98000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 10cm 8*8 2.30 89300تومان
تریدی پانل با دانسیته10 9cm 5*5 2.30 94000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 9cm 8*8 2.30 86500تومان
تریدی پانل با دانسیته10 8cm 5*5 2.30 90000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 8cm 8*8 2.30 82000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 7cm 5*5 2.30 87700تومان
تریدی پانل با دانسیته10 7cm 8*8 2.30 78000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 6cm 5*5 2.30 84600تومان
تریدی پانل با دانسیته10 6cm 8*8 2.30 74000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 5cm 5*5 2.30 80800تومان
تریدی پانل با دانسیته10 5cm 8*8 2.30 70200تومان
تریدی پانل با دانسیته10 4cm 5*5 2.30 77000تومان
تریدی پانل با دانسیته10 4cm 8*8 2.30 66500تومان
تریدی پانل با دانسیته12 15cm 5*5 2.30 128000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 15cm 8*8 2.30 114000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 10cm 5*5 2.30 107000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 10cm 8*8 2.30 98300تومان
تریدی پانل با دانسیته12 9cm 5*5 2.30 103000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 9cm 8*8 2.30 95500تومان
تریدی پانل با دانسیته12 8cm 5*5 2.30 99000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 8cm 8*8 2.30 91000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 7cm 5*5 2.30 96700تومان
تریدی پانل با دانسیته12 7cm 8*8 2.30 87000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 6cm 5*5 2.30 93600تومان
تریدی پانل با دانسیته12 6cm 8*8 2.30 83000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 5cm 5*5 2.30 89800تومان
تریدی پانل با دانسیته12 5cm 8*8 2.30 79200تومان
تریدی پانل با دانسیته12 4cm 5*5 2.30 86000تومان
تریدی پانل با دانسیته12 4cm 8*8 2.30 75500تومان
اتصالات تری دی پنل عرض چشمه مفتول قیمت
اسید شورکلاف هر ابعاد 5*5الی8*8 .......... 15200تومان
مش و توری هر ابعاد 5*5الی8*8 ............. 16100تومان

تری دی پنل

درخواست خرید و ارسال

تماس با متصدی کارخانه آقای ملکی (کلیک کنید) 09127697652

فوم سقفی تیرچه کرمیت

قیمت به روز فوم سقفی یونولیت سقفی شهریور 1400

یونولیت سقفی کد سوز cm25 وزن ابعاد طول*عرض ارتفاع فوم قیمت
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1-1.100 کیلوگرم 2*0/50 25 سانتی 50.500 تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1.100-1.200کیلوگرم 2*0/50 25 سانتی 54.500 تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1.200-1.300کیلوگرم 2*0/50 25 سانتی 58.500 تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1.300-1.400کیلوگرم 2*0/50 25 سانتی 62.500 تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1.400-1.500کیلوگرم 2*0/50 25 سانتی 66.500 تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1.500-1.600کیلوگرم 2*0/50 25 سانتی 70.500تومان
یونولیت سقفی کند سوز 20 cm وزن ابعاد طول*عرض ارتفاع فوم قیمت
فوم سقفی تیرچه سیمانی 0.800 0.750 گرم 2*0.50 20 سانتی 42.500 تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 0.800-0.900 گرم 2*0.50 20 سانتی 46.500تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1 - 1.100 کیلو گرم 2*0.50 20 سانتی 50.500تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1 - 1.100 کیلو گرم 2*0.50 20 سانتی 54.500تومان
فوم سقفی تیرچه سیمانی 1.100 - 1.200 کیلو گرم 2*0.50 20 سانتی 58.500تومان
فوم سقفی کرومیت کند سوز وزن ابعاد طول*عرض ارتفاع فوم قیمت
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.750-0.850 گرم 1*0.66 25 سانتی 41.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.850-0.950 گرم 1*0.66 25 سانتی 45.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.950-1.050 گرم 1*0.66 25 سانتی 49.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1.050-1.150 کیلو گرم 1*0.66 25 سانتی 53.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1.150-1.250 کیلو گرم 1*0.66 25 سانتی 57.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1.250-1.350 کیلو گرم 1*0.66 25 سانتی 61.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1.350-1.450 کیلو گرم 1*0.66 25 سانتی 65.500تومان
فوم سقفی کرومیت کند سوز وزن ابعاد طول*عرض ارتفاع فوم قیمت روز
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.600-0.700 گرم 1*0.66 20 سانتی 34.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.700-0.800 گرم 1*0.66 20 سانتی 38.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.800-0.900 گرم 1*0.66 20 سانتی 42.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 0.900-1 گرم 1*0.66 20 سانتی 46.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1-1.100 کیلو گرم 1*0.66 20 سانتی 50.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1.100-1.200 کیلو گرم 1*0.66 20 سانتی 54.500تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 1.200-1.300 کیلو گرم 1*0.66 20 سانتی 58.500تومان

فوم سقفی

جدول محاسبه تعداد فوم و هزینه کلی

ورق یونولیت

ورق یونولیت فوم شهریور 1400

ورق یونولیت فوم ابعاد قیمت توضیحات
ورق یونولیت فوم 1 سانتی 1*2 متر 7.300تومان
ورق یونولیت فوم 2 سانتی 1*2 متر 12.100تومان
ورق یونولیت فوم 3 سانتی 1*2 متر 16.900تومان
ورق یونولیت فوم 4 سانتی 1*2 متر 21.700تومان
ورق یونولیت فوم 6 سانتی 1*2 متر 31.300تومان
ورق یونولیت فوم 7 سانتی 1*2 متر 36.100تومان
ورق یونولیت فوم 9 سانتی 1*2 متر 45.700تومان
ورق یونولیت فوم 10 سانتی 1*2 متر 50.500تومان

مطالب در مورد تری دی پانل

معرفی تری دی پانل و مشخصات فنی آن

تری دی پنل که به عنوان سقف و دیوار به کار می رود ، جز یکی از جدیدترین مصالح ساختمانی محسوب می شود.

سبک و عایق بودن در عین مقاومت بالای این مصالح بارزترین ویژگی های این نوع دیوار هاست که در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.

افرادی که در حیطه ساختمان سازی فعالیت دارند با این مصالح ساختمانی اشنایی دارند ، اما برای کسانی که به تازگی وارد این حیطه شده اند و یا در بدو ورود در آن هستند واژه ای گنگ و نامفهوم است،

 شرکت ساختمانی پردیس سازه به دلیلدرخواست های شما مبنی بر معرفی دیوارهای تری دی پانل ، در متن زیر به طور جامع و کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه و دقت به مطالب قرار گرفته شده در این سایت ، شما خود به تنهایی می توانید پنل مورد نظر خود را تهیه و خریداری کنید.

قبل از تعریفِ تری دی پنل، لازم است جهت درک بهتر با واژه‌ها و اصطلاحات زیر آشنا شوید:

یونولیت:

از دیگر نام های یونولیت (eps)  می توان از پلی استر فشرده ، آکاسیف ، پلی استایرن ، پلاستوفوم و فیبر سفید نام برد.

این مصالح ماده ای سفید رنگ ، بسیار سبک و پلی مری می باشد که طی فرایند های پتروشیمی تهیه شده است.

از ویژگی های این محصول می توان به سبک بودن و وزن پایین و عایق بودن آن در برابر حرارت اشاره کرد.

از یونولیت به منظور تولید و تهیه ی بلوک های پلاستوفوم سقفی در جهت ایجاد عایق در برابر حرارت و اصوات استفاده می شود.

از ورق پلاستوفوم در عایق بندی ساختمان و به منظور جایگزین بلوک های سیمانی و سفالی در ساختمان سازی استفاده می شود.

از انواع یونولیت های ساختمانی : یونولیت فشرده ، یونولیت سقفی استاندارد ، یونولیت دیواری می توان نام برد.

از مزایای یونولیت ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • سبب کاهش مصرف اهن و فولاد می شود ( بدلیل وزن کمی که یونولیت دارد)
 • استقامت بالای ان در برابر زلزله
 • سهولت در حمل و نقل و استفاده از ان به علت وزن کم ان
 • کاهش حجم بتن استفاده شده در ساختمان
 • عایق بندی مناسبی در برابر اصوات و حرارت دارد

مش:

به توری‌هایی که بواسطه اتصالِ جوشی( به وسیله دستگاه جوش، وصل شده باشند) میلگردهای طولی و عرضی به صورت قائم، ساخته شده‌اند مش گفته می‌شود( این تعریف طبق استانداردهای ساختمانی ایران درج شده)،  استحکام و دوام بالا از مزیت‌های مهم توری‌های مش است که دلیل آن جوش‌های نقطه‌ای است که جهت اتصال میلگردها به هم، ایجاد می‌شوند.

مقاومت کششی:

به تحمل و مقاومتِ کششیِ یک شئ یا جسم در برابر حداکثر کشش واردِ از طرفین، مقاومت کششی می‌گویند( مقاومت کششی متضاد مقاوت فشاری است)

چگالی یا دانسیته:

همانطور که اطلاع دارید چگالی یعنی نسبت جرم بر حجم به زبان ساده‌تر میزان فشردگی وزن یا جرم یک جسم یا عنصر را چگالی می‌گویند

 در مبحث دیوارهای تری دی پانل، دانسیته یونولیت‌ها جزء مشخصه و فاکتورهای اصلی بشمار می‌رود به طوری که برگه‌های پلی استایرنی بر اساس آن طبقه بندی می‌شوند

( طبقِ تعریف چگالی این بدان معنی است که ورقه‌های یونولیتی بر اساس میزان فشردگی‌ای که دارند طبقه بندی می‌شوند) P نمادِ میزان چگالی یا دانسیته یونلیتِ دیوارهای پیش ساخته است هر چه میزان دانسیته بیشتر باشد قیمت خرید آن نیز بیشتر است.

تری دی پانل چیست؟

تری دی پنل نوعی دیوار پیش ساخته سه بعدی است که اخیراً جایگزین مصالح‌های سنتی و قدیمی همچون دیوارهای آجری، سفالی، بلوکی و دیگر موارد مشابه شده است

 این دیوارها متشکل از یک لایه یونولیت یا پلی استایرن نسوز بعنوان هسته و دو لایه مش( به شبکه‌های فولادی پیش جوش( توری‌های فلزی)، مش گفته می‌شود که در طرفین هسته قرار می‌گیرند) هستند که همانندِ خرپا بواسطه مفتول‌هایی از جنس فلز به همدیگر متصل شده‌اند.

پس از جایگذاری تری دی پنل بایستی بر روی هر طرفِ آن بتن پاشیده شود این مصالح در سه نوعِ باربر، غیر باربر( دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی) و سقفی تولید( در مقاله‌های پیشین سایت پردیس سازه هر کدام از این دیوارها را شرح داده‌ایم) و عرضه می‌شوند در ادامه به چند ویژگی و مزیت مهمِ دیوارهای سه بعدی اشاره می‌شود:

 • ضد زلزله( پیوستگی و یکپارچگیِ اتصالات تری دی پنل باعث دوام در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله است)
 • پایین آوردن وزن کلیِ سازه به دلیل سبک بودن
 • عایق در برابر صدا و حرارت( به دلیل وجود یونولیت)
 • اقتصادی و به‌صرفه به دلیل عدم دور ریز و پرت مصالح
 • نصب و اجرای سریع
 • نصب آسان تأسیسات بدون نیاز به کنده‌کاری و اتلاف وقت
 • قابلیت اجرا برای ساخت دوطبقه بدون اسکلت

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده تری دی پانل:

برش گیر

جزء اتصالات منظمِ خرپایی است که باعث اتصال شبکه‌های جوش به هم‌دیگر در بالا و زیر یونولیت می‌شود جنس برش گیر از آهن است.

مفتول سرد کشیده شده

مفتول سرد کشیده شده در طی عملیات و فرایندهایی با نامِ کشش تنش زدایی و کشش مجدد، ایجاد می‌شود پس از انجام این عملیات، ضخامت و قطر مفتول نسبت به مفتول مبنا، کاهش می‌یابد.

شبکه جوش شده

مفتول‌های آهنی سرد کشیده شده به صورت عمود بر هم بواسطه جوش مقاومتی به هم‌دیگر متصل می‌شوند حاصل این اتصال‌ها شبکه‌هایی است که مش نامیده می‌شوند

چشمه شبکه مش

با روی هم قرار دادن میلگردها و جوش زدن آن‌ها به هم‌دیگر شکل‌های مربع مانندی ایجاد می‌شوند این شبکه‌های مربعی را چشمه شبکه مش می‌نامند

با کنار هم قرار گرفتن این چشمه‌ها و اتصال آن‌ها به هم با استفاده از جوش، توری‌های فلزی یا مش، ایجاد می‌شوند که در ساختار تری دی پانل، هسته یونولیتی را احاطه می‌کنند.

مشخصات تخصصی و فنی دیوارهای پیش ساخته تری دی پانل:

 • آهن یا فولادی که برای جوش زدن توری مش استفاده می‌شود از نوع بدون آج، ساده و سرد کشیده شده است.
 • استاندارد قطر و ضخامت مفتول‌های فلزی شبکه جوش شده( پیش‌تر در قسمت تعریف تری دی پانل اشاره شد که مفتول عامل اتصال هسته یونولیتی و لایه‌های مش به صورت خرپایی به هم‌دیگر است) حداقل 2/5( دو و نیم) و حداکثر 6 میلی‌متر است.
 • استاندارد ابعاد شبکه‌های چشمی که حاصل جوش خوردن مفتول‌ها در کنار هم هستند 5*5 و 8*8 سانتی‌متر است( این اندازه با توجه به نوع کاربری تری دی پنل توسط مهندس یا طراح مشخص می‌شود)
 • ضخامت و قطر مجاز و استاندارد برای استفاده از مفتول در دیوارهای تری دی پانل غیر باربر 2 میلی‌متر است.
 • استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های باربر 4000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های غیر باربر 3000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های غیرباربر 10 کیلوگرم بر مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های باربر 15 کیلوگرم بر مترمربع است.

سخن پایانی

گروه مهندسی پردیس سازه جهت اطلاعِ شما عزیزان لیست قیمت انواع تری دی پانل را در جداول زیر درج کرده است

 برای خریدی به‌صرفه و بدون واسطه می‌توانید پنل مورد نظر خود را سفارش و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید

برای ارسال نمونه تماس بگیرید!

فروش و ارسال به تمام نقاط ایران

اصفهان البرز ايلام آذربايجان شرقي آذربايجان غربي بوشه تهران چهارمحال وبختياري

خراسان جنوبي خراسان رضوي خراسان شمال خوزستان زنجان سمنان سيستان وبلوچستان فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه كهگيلويه وبويراحمد گلستان گيلان لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

پردیس سازه قیمت ها و تغییرات را با دید باز رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.

تماس با متصدی کارخانه آقای ملکی (کلیک کنید) 09127697652

سبد خرید
error: کپی غیر فعال است !!