هزینه تریدی پنل

هزینه تریدی پنل دستمزد

 

اجرای عملیات نصب تری دی پنل به صورت دهنه پر هر متر مربع مبلغ ۱۲۰۰۰هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ ۲۸۰۰ تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پنل به ازای هر متر مربع به مبلغ ۹۰۰۰ تومان

اشتراک گذاری این برگه