هزینه و دستمزد اجرای میکروسمنت- شهریور 99

میکروسمنت پوشش ساخته شده از مخلوط سیمان، رزین، مواد افزودنی و رنگ دانه های معدنی است. این پوشش را میتوان برای محیط ها و نمای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار داد.

هزینه و دستمزد اجرای میکروسمنت از 450 هزار تومان به بالا