مصالح ساختمانی

سفارش مصالح ساختمانی
لیست قیمت مصالح آذر 1401
نوع مصالحمقدارتعدادقیمت ( تومان )
سیمان سیاه تهران50 کیلویییک کیسه58000
سیمان سیاه شهرستان50 کیلویییک کیسه58000
سیمان سفید40 کیلویییک کیسه90000
سیمان سفید25 کیلویییک کیسه65000
گچ ساوه طلایی25 کیلویییک کیسه19000
گچ ساوه سوپر طلایی25 کیلویییک کیسه21000
گچ سمنان ابریشم25 کیلویییک کیسه15000
گچ ساوه25 کیلویییک کیسه24000
گچ سوپر متین30 کیلویییک کیسه23000
سیمان سفید بنوید40 کیلویییک کیسه64000
سیمان سفید ساوه40 کیلویییک کیسه55000
سیمان سفید ساوه25 کیلویییک کیسه33000
پودر سنگ ساوه22 کیلویییک کیسه14000
پودر سنگ قمهر تنیک تن700000
پودر سنگ 15 کیلویییک کیسه10000
پودر سنگ 40 کیلویییک کیسه25000
ماسه شکستهیک کیسه10000
ماسه شکستهیک تن200000
شن بادامییک کیسه15000
شن بادامییک تن200000
ماسه و شن نیسانهر سرویسیک تن310000
ماسه و شن خاورهر سرویس7 تن
ماسه و شن کیسه ای40 کیلویییک کیسه13000
آهک10 کیلویییک کیسه15000
خاک رس40 کیلویییک کیسه14000
دیوار گچی پیش ساختهیک متر مربعیک متر68000
آجر فشاری20 * 10 * 7یک عدد1500
آجر سفالی10 سوراخدونه ایی2380
آجر سفالی15 سوراخدونه ایی3520
موزائیکسادهیک متر مربع60000
موزائیکطرح داریک متر مربع213000
موزائیک ساده30 * 30یک متر مربع48000
موزائیک واش بتنیک متر مربع110000
ایزوگامبام بان شرقیک متر47000
ایزوگام رولییک رول450000
قیر حلب200000
رابیتسهر ورق45000
سفال 10هر قالب3300
سفال 20هر قالب3300
بلوک سفالیدو جداره و سبکدونه ایی3500
بلوک سفالی10 * 20 * 20دونه ایی
بلوک سفالی7 * 20 * 25دونه ایی
بلوک سیمانی10 * 20هر قالب4000
بلوک سیمانیدونه ایی3500
بلوک سیمانی20 * 10 * 40دونه ایی
بلوک سیمانی20 * 7 * 40دونه ایی
کرایه نیسانهر سرویس
کرایهخاورهر سرویس
حمل نخالهنیسانهر سرویس300000
حمل نخالهخاورهر سرویس500000

قیمت مصالح ساختمانی کاژه

کرایه حمل مصالح ساختمانی کاژه