مصالح ساختمانی

سفارش مصالح ساختمانی

لیست قیمت مصالح بروز رسانی مرداد1401

نوع مصالحمیزانتعدادقیمت (تومان)
سیمان سیاه تهران 50 کیلویییک کیسه58000
سیمان سیاه شهرستان 50 کیلویییک کیسه58000
گچ ساوه طلایی25 کیلویییک کیسه 24000
گچ سمنان ابریشم25 کیلویییک کیسه18000 الی 20000
گچ ساوه25 کیلویییک کیسه 24000
گچ متین30 کیلویییک کیسه14500
سیمان سفید بنوید40 کیلویییک کیسه64000
سیمان سفید ساوه40 کیلویی
25 کیلویی
یک کیسه
یک کیسه
55000
33000
پودر سنگ ساوه 22 کیلویییک کیسه 14000
پودر سنگ قم هر تنیک تن700000
ماسه و شن نیسانهر سرویسیک تن310000
ماسه و شن خاورهر سرویس7 تن
ماسه و شن کیسه ای40 کیلویییک کیسه13000
خاک رس40 کیلویییک کیسه14000
دیوار گچی پیش ساختهیک متر مربعیک متر69000
اجر فشاری20*10*7یک عدد1400
اجر سفالی 10 سوراخ دونه ای2380
اجر سفالی 15 سوراخدونه ای3520
موزاییک سادهیک متر مربع60000
موزاییک طرح داریک متر مربع213000
موزاییک ساده40*40
موزاییک طرح دار 40*48
ایزوگامبام بان شرقیک متر33000 الی 47000
بلوک سفالیدو جداره و سبکدونه ای3500
بلوک سفالی10*20*20دونه ای
بلوک سفالی7*20*25دونه ای
بلوک سیمانیدونه ای3500
بلوک سیمانی20*10*40دونه ای
بلوک سیمانی20*7*40دونه ای
کرایه نیسانهر سرویس
کرایه خاورخاورهر سرویس
حمل نخاله نیسانهر سرویس300000
حمل نخاله خاورهر سرویس500000

قیمت مصالح ساختمانی کاژه

کرایه حمل مصالح ساختمانی کاژه