لیست قیمت ورق یونولیت فوم

برای در خواست لطفا پیام بدهید یا تماس بگیرید

لیست قیمت بروز بلوک یونولیت فوم
بلوک یونولیت فوم ابعاد 1*2 متر
720000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 6
780000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 6/5
840000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 7
900000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 7/5
1080000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 9
1200000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز/ دانسیته 10
1200000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 10
1440000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 12
1440000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 12
1800000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 15
2400000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 20
3000000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 25
3600000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 30
بلوک یونولیت فوم ابعاد 1*3 متر
1260000 تومان
بلوک 100 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 7 / 21 کیلویی
1440000 تومان
بلوک 100 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 8 / 24 کیلویی
1800000 تومان
بلوک 102 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 10 / 30 کیلویی
2160000 تومان
بلوک 103 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 12 / 36 کیلویی
60000
بلوک 104 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 8 به بالا