کروم بندی
دستمزد
کروم بندی دیوار
متر طول
20000 تومان
کروم بندی کف
متر طول
20000 تومان
کروم بندی پشت بام
متر طول
25000 تومان
کروم بندی و بارریزی و سیمانکاری
هر متر مربع
از 45000تا تومان65000