دستمزد و هزینه کروم بندی

کروم بندی معمولا جزئی از یک کار است و توصیه می شود توسط یک شخص که کار وابسته بعدی را انجام میدهد اجرا شود.

کروم بندی در واقع آماده سازی و تنظیمات لازم برای اجرای گچ کاری هموار، نمای هموار، بام شیب بندی شده دقیق و تنظیمات قاب پنجره ها انجام می شود.

  • دستمزد کروم بندی دیوار (گچ یا آستر)
  • دستمزد کروم بندی دور پنجره ها و درب ها
  • دستمزد کروم بندی پشت بام
دستمزد کروم بندی
کروم بندی
دستمزد
کروم بندی دیوار
20000 تومان
متر طول
کروم بندی کف
20000 تومان
متر طول
کروم بندی پشت بام
25000 تومان
متر طول
کروم بندی و بارریزی و سیمانکاری
از 45000تا تومان65000
هر متر مربع