دستمزد و اجرای حفر چاه- 1400

دستمزد و هزینه مقنی:

اجرت حفر چاه فاضلاب و عمیق -
کندن چاه
کندن چاه تا ۵۰ متر
800000 تومان
هر متر
بیشتر از ۵۰ متر
1800000 هزار تومان.
هر متر
کندن چاه در آب (بدون دستگاه)
1800000 هزار تومان
هر متر
کندن قنات
هر متر
1600000 الی 2500000 هزار تومان (بدون دستگاه)
سفارش اجرا