دستمزد و اجرای حفر چاه- 1402

دستمزد و هزینه مقنی:

اجرت حفر چاه فاضلاب و عمیق -
هزینه کندن چاه با دست
950000 تومان
کندن چاه تا ۵۰ متر
هر متر
2800000 هزار تومان.
بیشتر از ۵۰ متر
هر متر
3800000
کندن چاه در آب (بدون دستگاه)
هر متر
2600000 الی 3500000 هزار تومان (بدون دستگاه)
کندن قنات
هر متر
سبد خرید