دستمزد و اجرای حفر چاه- 1401

دستمزد و هزینه مقنی:

اجرت حفر چاه فاضلاب و عمیق -
هزینه کندن چاه
700000 تومان
کندن چاه تا ۵۰ متر
هر متر
1800000 هزار تومان.
بیشتر از ۵۰ متر
هر متر
1800000
کندن چاه در آب (بدون دستگاه)
هر متر
1600000 الی 2500000 هزار تومان (بدون دستگاه)
کندن قنات
هر متر