هزینه فنس کشی

به روز رسانی در تاریخ ۹۷/۴

هزینه فنس کشی تراس ، باغ، زمین ،و ……

قیمت فنس، پایه و اجرایی نسبت به حجم کار و شرایط کارگاه تا + – ۱۰% متغیر است!!!

هزینه فنس کشی با مصالح هر متر مربع از ۵۰۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ تومان

خدمات فروش و نصب در تهران

گالوانیزه گرم عمده و تک فروشی

فنس

فنس چشمه ۷ سانت، مفتول ۲/۲۰ قیمت ۶۰۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۵ سانت، مفتول ۲/۲۰ قیمت ۷۰۰۰ تومان هر متر مربع

فنس  چشمه ۷ سانت مفتول ۲/۵۰  قیمت  7000 تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۵ سانت مفتول ۲/۵۰ قیمت ۸۵۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۷ سانت، مفتول ۲/۸۰ قیمت ۹۵۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۵ سانت، مفتول ۲/۸۰ قیمت ۱۲۵۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۷ سانت، مفتول ۳ قیمت ۱۰۶۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۵ سانت، مفتول ۳ قیمت ۱۳۸۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۷ سانت، مفتول ۳/۵ قیمت ۱۴۳۰۰ تومان هر متر مربع

فنس چشمه ۵ سانت، مفتول ۳/۵  قیمت ۱۸۵۰۰ تومان هر متر مربع

سیم خاردار

سیم خار دار میخی کیلویی  6500 تومان.هر ۶ متر طول = ۱ کیلو

سیم خاردار تبری دایره ۶۰ سانت ۱۰ تا ۱۲ متر طول  ۱۱۰۰۰۰ هزار تومان

سیم خاردار تبری دایره ۹۰ سانت ۱۰ ۱۲ متر طول  ۱۶۰۰۰۰ هزار تومان

پایه فلزی

پایه ۲/۵ متری لوله ۵ سانت سبک  رنگ زده آماده هر عدد به مبلغ ۲۶۵۰۰ تومان

پایه ۳ متری لوله ۵ سانت سبک رنگ زده آماده هر عدد به مبلغ ۳۲۰۰۰ هزار تومان

پایه ۲ متری لوله ۵ سانت  رنگ زده آماده هر عدد به مبلغ ۳۲۰۰۰ تومان

پایه ۳ متری لوله ۵ سانت رنگ زده آماده هر عدد به مبلغ ۳۸۵۰۰۰ هزار تومان

دستمزد

_دستمزد هر متر فنس کشی طولی تا ارتفاع ۲ متر

بدون مصالح ۲۰۰۰۰ هزار تومان تا ۳۵۰۰۰ هزار تومان

_ دستمزد ۳ خط سیم خاردار  هر متر طول ۱۸۰۰ تومان

کلیه خدمات به صورت مدیریت پیمان و یا قرارداد مقطوع قابل اجرا است
با خدمات و ضمانت چند ساله

لیست کلیه کارهای ساختمانی در برگه ها????

کلیه خدمات ساختمانی

لیست دستمزد تمام خدمات ساختمانی

درخواست سفارش خدمات ساختمانی

هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در سال ۹۸

اشتراک گذاری این برگه