سیمانکاری بدون مصالح
سیمان سیاه-آستر
هر متر مربع(متراژ تا ۲۵۰)
35000 تومان
سیمان سیاه-آستر
متر مربع (متراژ تا ۱۰۰۰)
30000 تومان
سیمان سیاه-آستر
متر مربع (متراژ بیش از ۱۰۰۰)
30000 تومان
آستر سیمان سیاه
مترمربع-آسانسور
45000 تومان
سیمانکاری سیمان سفید رویه
هر متر مربع
20000 تومان
سیمانکاری- سیمان تگری
هر متر مربع
18000 تومان
سیمانکاری شسته
هر متر مربع
120000 هزار تومان به بالا
سیمان آستر و رویه (دیوار تا ۲/۵متر)
هر مترمربع
48000 تومان
آستر و رویه (نما)
متر مربع
48000 تا 65000
آستر و رویه (آسانسور)
متر مربع
60000
سیمانکاری با مصالح
سیمانکاری زیر کار با مصالح
هر متر مربع
65000 تومان
رویه یا سفید کاری با مصالح
هر متر مربع
45000 تومان
رویه با سیمان سیاه
هر متر مربع
35000 تومان