سنگ فرش ورقه ای
سنگ فرش ورقه ای
هر متر مربع
هر متر مربع 70000 تومان
سنگ فرش ورقه ای چکشی ساده
هر متر مربع
85000تومان
سنگ فرش ورقه ای برش با دستگاه
هر متر مربع
120000 تا 250000تومان
سنگ فرش کف سنگ رود خانه ای
سنگ فرش رود خانه ای با بند کشی
هر متر مربع
130000 تومان
سنگ فرش لاشه
هر متر مربع
130000 تا 150000 تومان