دیوار سنگی مالن
دیوار سنگی بدون نما لاشه چینی عرض دیوار ۵۰ سانت ارتفاع تا ۳ متر
هر متر مربع
120000 تومان
دیوار سنگی حکمی باردار مالن بند تو خالی عرض دیوار ۵۰ سانت ارتفاع تا ۳ متر با بندکشی
هر متر مربع
190000 تا 250000 تومان
دیوار سنگی مالن بند تو خالی لوزی عرض دیوار ۵۰سانت ارتفاع تا ۳متر با بند کشی
هر متر مربع
330000 تومان
دیوارسنگی کلوم با مصالح و دستمزد
هر متر مربع
550000 هزار تومان
دیوار سنگ ورقه‌ای
دیوار سنگی ورقه‌ای مالن چکشی عرض دیوار۴۰ سانت ارتفاع تا۳ متر با بند کشی
هر متر مربع
200000 تومان
دیوار سنگی ورقه‌ای مالن برش با دستگاه عرض دیوار ۴۰ سانت تا ارتفاع ۳متر بنا به طرح با بند کشی
هر متر مربع
220000 تا 350000 تومان
دیوار سنگی خشکه چینی
هر متر مربع
120000تومان
دیوار سنگی سنگ قلوه بنا به اندازه سنگ با بند کشی
هر متر مربع
250000 تا 350000 تومان
درپوش سر دیوار
متر طول
45000 تا 65000 تومان