دیوارکشی با آجر فشاری
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
35000 تومان
دیوارکشی با آجر فشاری ( ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
45000 تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۳۵ سانتی)
هر متر مربع
65000 تومان
دیوارکشی با سفالی
دیوارکشی با آجر سفالی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
25000 تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
30000 تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
35000 تومان.
دیوار بلوک سیمانی یا لیکا
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
25000 تومان
دیوارکشی با بلوک سیمانی یا لیکا(تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
30000 تومان
دیوارکشی با بلوک سیمانی یا لیکا(تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
35000 تومان
دیوار کشی با آجر سفال پنج سوراخ
دیوار کشی با آجر سفال با یک طرف بند کشی
هر متر مربع (دیوار ۲۰ سانت)
140000 هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با دو طرف بند کشی
هر متر مربع (دیوار ۲۰ سانت)
180000 هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با دو طرف بند کشی
متر مربع (دیوار 35 سانت)
180000 تا 220000 تومان
والپست
والپست با دو طرف نبشی ۴
عدد
35000 تا 55000
دیوارکشی با بلوک نمادار
بلوک نمادار با عرض ۲۰ سانتیمتر
هر متر مربع
250 الی 320 تومان
دیوار کشی هبلکس
دیوار کشی هبلکس با چسب
هر متر مربع
38000 تومان