استخدام و جذب نیروی ساختمانی

جذب و استخدام نیروی انسانی با قرارداد حقوق روزمزد و ماهیانه.

ثبت نام و جذب نیروی کار ساختمانی- جویندگان کار در حوزه ساختمانی شرکت پردیس سازه

ما بطور مداوم به جویندگان کار زیر در حوزه ساختمانی نیاز داریم:

ثبت مشخصات